opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

KAISAI z siedzib± w Toruniu

zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal biurowy znajdujacy się w Gdyni przy ul. ¦więtojańskiej

wykonanie orzeczenia technicznego

wykonanie projektu budowlanego zatwierdzajacego zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal biurowy . Pozyskanie za¶wiadczenia o samodzielno¶ci lokalu biurowego

złożenie wniosku do Wydziału Geodezji w/s ujawnienia lokalu użytkowego oraz uzyskanie wypisu z rejestru budynków wykazu lokalów do celów prawnych

złożenie do S±du rejonowego w Gdyni Ksi±g Wieczystych wniosku o wpis zmiany sposobu użytkowania lokalu